Sri Lanka

50000 Anuradhapura Anuradhapura
50004 Perimiyankulama Anuradhapura
50006 Galkadawala Anuradhapura
50008 Saliyapura Anuradhapura
50012 Viharapalugama Anuradhapura
50014 Elayapattuwa Anuradhapura
50016 Tantirimale Anuradhapura
50020 Pemaduwa Anuradhapura
50022 Mahawilachchiya Anuradhapura
50029 Pandulagama Anuradhapura
50036 Gnanikulama Anuradhapura
50042 Sravasthipura Anuradhapura
50044 Hidogama Anuradhapura
50046 Nachchaduwa Anuradhapura
50055 Parasangahawewa Anuradhapura
50057 Gambirigaswewa Anuradhapura
50062 Kurundankulama Anuradhapura
50064 Galkulama Anuradhapura
50067 Uttimaduwa Anuradhapura
50068 Sivalakulama Anuradhapura
50072 Tirappane Anuradhapura
50080 Maradankadawala Anuradhapura
50086 Walagambahuwa Anuradhapura
50088 Labunoruwa Anuradhapura
50100 Kekirawa Anuradhapura
50104 Tammennawa Anuradhapura
50110 Vijithapura Anuradhapura
50111 Palagala Anuradhapura
50112 Andiyagala Anuradhapura
50120 Galkiriyagama Anuradhapura
50122 Pubbogama Anuradhapura
50124 Halmillawa Dambulla Anuradhapura
50126 Maha Elagamuwa Anuradhapura
50130 Madatugama Anuradhapura
50132 Kitulhitiyawa Anuradhapura
50142 Ganewalpola Anuradhapura
50144 Palugaswewa Anuradhapura
50150 Habarana Anuradhapura
50169 Awukana Anuradhapura
50170 Galnewa Anuradhapura
50174 Kalankuttiya Anuradhapura
50176 Hurigaswewa Anuradhapura
50180 Negampaha Anuradhapura
50182 Maneruwa Anuradhapura
50184 Siyambalewa Anuradhapura
50196 Mahabulankulama Anuradhapura
50200 Nochchiyagama Anuradhapura
50206 Pahala Halmillewa Anuradhapura
50207 Udunuwara Colony Anuradhapura
50210 Galadivulwewa Anuradhapura
50212 Ranorawa Anuradhapura
50214 Dunumadalawa Anuradhapura
50220 Pahala Maragahawe Anuradhapura
50222 Horiwila Anuradhapura
50224 Gemunupura Anuradhapura
50226 Kalaoya Anuradhapura
50230 Talawa Anuradhapura
50232 Karagahawewa Anuradhapura
50236 Malwanagama Anuradhapura
50240 Tambuttegama Anuradhapura
50242 Telhiriyawa Anuradhapura
50244 Pahalagama Anuradhapura
50246 Rajanganaya Anuradhapura
50248 Angamuwa Anuradhapura
50259 Kiralogama Anuradhapura
50260 Eppawala Anuradhapura
50261 Katiyawa Anuradhapura
50262 lhala Halmillewa Anuradhapura
50270 Mahailluppallama Anuradhapura
50280 lpologama Anuradhapura
50282 Kagama Anuradhapura
50284 Senapura Anuradhapura
50288 Kalakarambewa Anuradhapura
50300 Mihintale Anuradhapura
50304 lhalagama Anuradhapura
50306 Mahakanadarawa Anuradhapura
50308 Maradankalla Anuradhapura
50320 Kahatagasdigiliya Anuradhapura
50324 Mulkiriyawa Anuradhapura
50326 Parakumpura Anuradhapura
50327 Mahapothana Anuradhapura
50334 Megodawewa Anuradhapura
50338 Padikaramaduwa Anuradhapura
50339 Namalpura Anuradhapura
50344 Muriyakadawala Anuradhapura
50349 Morakewa Anuradhapura
50350 Horawpatana Anuradhapura
50354 Parangiyawadiya Anuradhapura
50356 Dematawewa Anuradhapura
50358 Welimuwapotana Anuradhapura
50370 Kapugallawa Anuradhapura
50380 Seeppukulama Anuradhapura
50382 Upuldeniya Anuradhapura
50384 Mailagaswewa Anuradhapura
50386 Rampathwila Anuradhapura
50390 Galenbindunuwewa Anuradhapura
50392 Getalawa Anuradhapura
50393 Dutuwewa Anuradhapura
50394 Hurulunikawewa Anuradhapura
50448 Pandukabayapura Anuradhapura
50450 Rambewa Anuradhapura
50452 Kendewa Anuradhapura
50454 Kallanchiya Anuradhapura
50492 Wahamalgollewa Anuradhapura
50500 Medawachchiya Anuradhapura
50500 Kebithigollewa Anuradhapura
50506 Punewa Anuradhapura
50511 Kirigalwewa Anuradhapura
50512 Pihimbiyagolewa Anuradhapura
50514 Rathmalgahawewa Anuradhapura
50516 Walahaviddawewa Anuradhapura
50518 Etaweeragollewa Anuradhapura
50552 Halmillawetiya Anuradhapura
50554 Gonahaddenawa Anuradhapura
50556 Kalawedi Ulpotha Anuradhapura
50558 Tittagonewa Anuradhapura
50562 Kahatagollewa Anuradhapura
50564 Wahalkada Anuradhapura
50566 Bogahawewa Anuradhapura
50567 Pulmoddai Anuradhapura
50570 Padaviya Anuradhapura
50572 Padavi Maithripura Anuradhapura
50574 Mahasenpura Anuradhapura
50582 Padavi Parakramapura Anuradhapura
50584 Etawatunuwewa Anuradhapura
50586 Welioya Project Anuradhapura
50587 Padavi Sripura Anuradhapura
50588 Padavi Sritissapura Anuradhapura
32000 Ampara Ampara
32006 Deegawapiya Ampara
32008 Digamadulla Weeragoda Ampara
32010 Hingurana Ampara
32012 Moragahapallama Ampara
32014 Damana Ampara
32016 Madawalalanda Ampara
32018 Mahanagapura Ampara
32022 Pannalagama Ampara
32024 Bakmitiyawa Ampara
32031 Paragahakele Ampara
32032 Polwaga Janapadaya Ampara
32034 Pahalalanda Ampara
32035 Koknahara Ampara
32037 Namaloya Ampara
32038 Devalahinda Ampara
32039 Wadinagala Ampara
32046 Dadayamtalawa Ampara
32048 Siyambalawewa Ampara
32050 Central Camp Ampara
32060 Uhana Ampara
32062 Werunketagoda Ampara
32064 Gonagolla Ampara
32066 Galapitagala Ampara
32068 Rajagalatenna Ampara
32069 Mangalagama Ampara
32070 Mahaoya Ampara
32072 Tempitiya Ampara
32074 Kekirihena Ampara
32100 Padiyatalawa Ampara
32101 Serankada Ampara
32102 Kolamanthalawa Ampara
32104 Dorakumbura Ampara
32120 Nawamedagama Ampara
32126 Damanewela Ampara
32150 Dehiattakandiya Ampara
32155 Siripura Ampara
32158 Mawanagama Ampara
32198 Malwatta Ampara
32200 Samanthurai Ampara
32250 Karativu Ampara
32280 Sainthamaruthu Ampara
32300 Kalmunai Ampara
32308 Navithanveli Ampara
32314 Marathamune Ampara
32316 Periyaneelavanai Ampara
32340 Nintavur Ampara
32350 Addalaichenai Ampara
32354 Palamunai Ampara
32360 Oluvil Ampara
32400 Akkaraipattu Ampara
32405 Kannakipuram Ampara
32415 Thambiluvil Ampara
32418 Komari Ampara
32420 Tirukovil Ampara
32450 lmkkamam Ampara
32454 Wanagamuwa Ampara
32500 Pottuvil Ampara
32508 Panama Ampara
32512 Lahugala Ampara
32514 Hulannuge Ampara
30000 Batticaloa Batticaloa
30016 Kannankudah Batticaloa
30018 Navatkadu Batticaloa
30022 Pillaiyaradi Batticaloa
30024 Thannamunai Batticaloa
30100 Kattankudi Batticaloa
30150 Araipattai Batticaloa
30158 Puthukudiyiruppu Batticaloa
30159 Kirankulam Batticaloa
30160 Kokkaddichcholai Batticaloa
30162 Ampilanthurai Batticaloa
30192 Kurukkalmadam Batticaloa
30194 Cheddipalayam Batticaloa
30196 Thettativu Batticaloa
30200 Kaluwanchikudi Batticaloa
30204 Vellavely Batticaloa
30206 Bakiella Batticaloa
30220 Mandur Batticaloa
30230 Periyaporativu Batticaloa
30234 Thirupalugamam Batticaloa
30236 Thikkodai Batticaloa
30238 Navagirinagar Batticaloa
30249 Koddaikallar Batticaloa
30250 Kallar Batticaloa
30254 Thuraineelavanai Batticaloa
30300 Eravur Batticaloa
30350 Chenkaladi Batticaloa
30352 Pankudavely Batticaloa
30354 Karadiyanaru Batticaloa
30358 Periyapullumalai Batticaloa
30362 Ayithiyamalai Batticaloa
30364 Unnichchai Batticaloa
30372 Kaluwankemy Batticaloa
30376 Vantharumoolai Batticaloa
30392 Murakottanchanai Batticaloa
30394 Kiran Batticaloa
30400 Valaichenai Batticaloa
30410 Kalkudah Batticaloa
30420 Oddamavadi Batticaloa
30424 Vakaneri Batticaloa
30426 Miravodai Batticaloa
30428 Punanai Batticaloa
30442 Mankemi Batticaloa
30444 Panichankemi Batticaloa
30450 Vakarai Batticaloa
30456 Kathiraveli Batticaloa
90000 Badulla Badulla
90008 Soranatota Badulla
90012 Timbirigaspitiya Badulla
90013 Egodawela Badulla
90014 Taldena Badulla
90015 Meegahakiula Badulla
90016 Ketawatta Badulla
90017 Arawa Badulla
90019 Baduluoya Badulla
90020 Kandaketya Badulla
90022 Maliyadda Badulla
90026 Rilpola Badulla
90028 Spring Valley Badulla
90034 Wineethagama Badulla
90042 Nelumgama Badulla
90044 Sirimalgoda Badulla
90046 Kuttiyagolla Badulla
90048 Kendagolla Badulla
90052 Kahataruppa Badulla
90060 Hali Ela Badulla
90061 Uva Uduwara Badulla
90062 Uva Deegalla Badulla
90063 Jangulla Badulla
90064 Narangala Badulla
90065 Galauda Badulla
90066 Beramada Badulla
90067 Godunna Badulla
90068 Landewela Badulla
90070 Kandegedara Badulla
90071 Pathanewatta Badulla
90072 Tennepanguwa Badulla
90080 Demodara Badulla
90082 Gawarawela Badulla
90090 Ella Badulla
90091 Uva Karandagolla Badulla
90092 Ballaketuwa Badulla
90094 Helapupula Badulla
90100 Bandarawela Badulla
90102 Kebillawela Badulla
90104 Dulgolla Badulla
90106 Liyangahawela Badulla
90108 Ambadandegama Badulla
90112 Heeloya Badulla
90114 Makulella Badulla
90122 Helahalpe Badulla
90132 Diganatenna Badulla
90134 Mirahawatta Badulla
90138 Pattiyagedara Badulla
90140 Ettampitiya Badulla
90150 Diyatalawa Badulla
90160 Haputale Badulla
90164 Ratkarawwa Badulla
90165 Nikapotha Badulla
90166 Akkarasiyaya Badulla
90168 Ohiya Badulla
90170 Boralanda Badulla
90171 Pitapola Badulla
90180 Haldummulla Badulla
90183 Soragune Badulla
90184 Kiriwanagama Badulla
90186 Kalupahana Badulla
90188 Uva Tenna Badulla
90190 Koslanda Badulla
90192 Uva Mawelagama Badulla
90200 Welimada Badulla
90204 Amunumulla Badulla
90206 Galedanda Badulla
90208 Gurutalawa Badulla
90212 Puhulpola Badulla
90214 Dikkapitiya Badulla
90216 Nugatalawa Badulla
90218 Medawela Udukinda Badulla
90222 Perawella Badulla
90224 Hangunnawa Badulla
90226 Uduhawara Badulla
90230 Uvaparanagama Badulla
90300 Ambagasdowa Badulla
90302 Bowela Badulla
90310 Lunuwatta Badulla
90322 Bambarapana Badulla
90324 Dimbulana Badulla
90326 Ambagahawatta Badulla
90328 Maspanna Badulla
90329 Yalagamuwa Badulla
90350 Keppetipola Badulla
90352 Kalubululanda Badulla
90354 Bogahakumbura Badulla
90356 Kandepuhulpola Badulla
90358 Hewanakumbura Badulla
90362 Boragas Badulla
90364 Silmiyapura Badulla
90500 Passara Badulla
90502 Bibilegama Badulla
90504 Miriyabedda Badulla
90506 Kotamuduna Badulla
90508 Hingurukaduwa Badulla
90512 Gamewela Badulla
90518 Medawelagama Badulla
90522 Pelagahatenna Badulla
90524 Hopton Badulla
90530 Lunugala Badulla
90532 Arawakumbura Badulla
90534 Pallekiruwa Badulla
90535 Madulsima Badulla
90540 Metigahatenna Badulla
90542 Atakiriya Badulla
90544 Pitamaruwa Badulla
90546 Kalugahakandura Badulla
90580 Namunukula Badulla
90582 Maussagolla Badulla
90584 Miyanakandura Badulla
90700 Mahiyanganaya Badulla
90702 Uraniya Badulla
90704 Ridimaliyadda Badulla
90706 Yalwela Badulla
90712 Arawatta Badulla
90714 Dambana Badulla
90716 Wewatta Badulla
90718 Sorabora Colony Badulla
90722 Aluttaramma Badulla
90724 Hebarawa Badulla
90726 Divulapelessa Badulla
90728 Kuruwitenna Badulla
90730 Mapakadawewa Badulla
90734 Uva Tissapura Badulla
90736 Aluketiyawa Badulla
90738 Keselpotha Badulla
90750 Girandurukotte Badulla
90752 Galporuyaya Badulla
90754 Malgoda Badulla
90756 Pahalarathkinda Badulla
96167 Idalgashinna Badulla
100 Fort Colombo
200 Slave Island Colombo
200 Slave lsland Colombo
300 Colpetty Colombo
400 Bambalapitiya Colombo
500 Havelock Town Colombo
600 Kirulapone Colombo
600 Wellawatta Colombo
800 Borella Colombo
1300 Kotahena Colombo
1500 Mutwal Colombo
10100 Sri Jayawardenepu Colombo
10115 Malabe Colombo
10116 Talawatugoda Colombo
10118 Hokandara Colombo
10120 Battaramulla Colombo
10150 Athurugiriya Colombo
10200 Homagama Colombo
10202 Mullegama Colombo
10204 Habarakada Colombo
10206 Pitipana Homagama Colombo
10208 Kiriwattuduwa Colombo
10230 Pannipitiya Colombo
10232 Hiripitya Colombo
10250 Nugegoda Colombo
10280 Maharagama Colombo
10290 Boralesgamuwa Colombo
10300 Piliyandala Colombo
10302 Deltara Colombo
10304 Siddamulla Colombo
10306 Madapatha Colombo
10320 Polgasowita Colombo
10350 Dehiwala Colombo
10370 Mount Lavinia Colombo
10400 Moratuwa Colombo
10500 Padukka Colombo
10502 Horagala Colombo
10504 Meegoda Colombo
10508 Kahawala Colombo
10511 Watareka Colombo
10513 Batawala Colombo
10522 Bope Colombo
10524 Handapangoda Colombo
10526 Batugampola Colombo
10600 Kolonnawa Colombo
10620 Mulleriyawa New Town Colombo
10640 Kaduwela Colombo
10650 Hanwella Colombo
10654 Ranala Colombo
10656 Dedigamuwa Colombo
10680 Waga Colombo
10682 Tummodara Colombo
10700 Avissawella Colombo
10704 Napawela Colombo
10712 Puwakpitiya Colombo
10714 Hewainna Colombo
10718 Kalatuwawa Colombo
10730 Kosgama Colombo
10732 Akarawita Colombo
80000 Galle Galle
80042 Wakwella Galle
80044 Anangoda Galle
80046 Walahanduwa Galle
80048 Ankokkawala Galle
80054 Gonamulla Junction Galle
80056 Hiyare Galle
80058 Talagampola Galle
80062 Kottawagama Galle
80064 Nakiyadeniya Galle
80070 Udugama Galle
80075 Panangala Galle
80080 Hiniduma Galle
80082 Neluwa Galle
80084 Warukandeniya Galle
80086 Pannimulla Panagoda Galle
80090 Akmeemana Galle
80092 Meda-Keembiya Galle
80100 Wanduramba Galle
80107 Yatalamatta Galle
80108 Udalamatta Galle
80110 Nagoda Galle
80112 Mapalagama Galle
80114 Parana ThanaYamgoda Galle
80116 Mapalagama Central Galle
80120 Wanchawela Galle
80122 Angulugaha Galle
80130 lmaduwa Galle
80132 Hawpe Galle
80134 Ihala Walpola Galle
80136 Kananke Bazaar Galle
80142 Opatha Galle
80143 Banagala Galle
80144 Malgalla Talangalla Galle
80146 Halvitigala Colony Galle
80148 Tawalama Galle
80150 Yakkalamulla Galle
80151 Karagoda Galle
80152 Magedara Galle
80168 Uluvitike Galle
80170 Poddala Galle
80200 Baddegama Galle
80204 Ampegama Galle
80212 Agaliya Galle
80214 Unenwitiya Galle
80216 Weihena Galle
80220 Ginimellagaha Galle
80230 Gonapinuwala Galle
80240 Hikkaduwa Galle
80244 Tiranagama Galle
80250 Dodanduwa Galle
80260 Ratgama Galle
80270 Boossa Galle
80280 Gintota Galle
80300 Ambalangoda Galle
80302 Godahena Galle
80312 Kahawa Galle
80318 Nindana Galle
80320 Batapola Galle
80328 Kuleegoda Galle
80330 Meetiyagoda Galle
80332 Aluthwala Galle
80340 Watugedara Galle
80350 Uragasmanhandiya Galle
80352 Uragaha Galle
80354 Rantotuwila Galle
80360 Karandeniya Galle
80400 Elpitiya Galle
80402 Ella Tanabaddegama Galle
80406 Talgaspe Galle
80408 Porawagama Galle
80416 Nawadagala Galle
80420 Pitigala Galle
80422 Amugoda Galle
80424 Mattaka Galle
80432 lhalahewessa Galle
80440 Ganegoda Galle
80458 Ethkandura Galle
80460 Kahaduwa Galle
80470 Talgaswela Galle
80500 Bentota Galle
80502 Gonagalpura Galle
80506 Haburugala Galle
80508 Miriswatta Galle
80510 lnduruwa Galle
80550 Balapitiya Galle
80562 Ahungalla Galle
80570 Kosgoda Galle
80600 Unawatuna Galle
80615 Talpe Galle
80630 Habaraduwa Galle
80650 Ahangama Galle
80654 Dikkumbura Galle
10660 Pugoda Gampaha
10662 Kapugoda Gampaha
10664 Tittapattara Gampaha
11000 Gampaha Gampaha
11010 Ragama Gampaha
11011 Batuwatta Gampaha
11012 Walpola (WP) Gampaha
11020 Ganemulla Gampaha
11024 Bollete (WP) Gampaha
11030 Udugampola Gampaha
11033 Madelgamuwa Gampaha
11034 Uggalboda Gampaha
11040 Bemmulla Gampaha
11043 Pethiyagoda Gampaha
11052 Ambagaspitiya Gampaha
11054 Udathuthiripitiya Gampaha
11056 Mudungoda Gampaha
11061 Mandawala Gampaha
11062 Lunugama Gampaha
11063 Naranwala Gampaha
11066 Nedungamuwa Gampaha
11068 Wanaluwewa Gampaha
11100 Veyangoda Gampaha
11102 Dewalapola Gampaha
11104 Wattala Gampaha
11104 Watinapaha Gampaha
11105 Kumbaloluwa Gampaha
11108 Essella Gampaha
11112 Muddaragama Gampaha
11114 Mabodale Gampaha
11116 Ellakkala Gampaha
11120 Attanagalla Gampaha
11122 Alawala Gampaha
11126 Urapola Gampaha
11128 Nikahetikanda Gampaha
11129 Rukmale Gampaha
11134 Bopagama Gampaha
11142 Ruggahawila Gampaha
11144 Kahatowita Gampaha
11146 Walgammulla Gampaha
11150 Pallewela Gampaha
11160 Kaleliya Gampaha
11200 Mirigama Gampaha
11204 Loluwagoda Gampaha
11206 Kitalawalana Gampaha
11208 Divuldeniya Gampaha
11212 Ambepussa Gampaha
11214 Pamunuwatta Gampaha
11216 Bokalagama Gampaha
11222 Nawana Gampaha
11224 Kaluaggala Gampaha
11226 Walpita Gampaha
11228 Delwagura Gampaha
11232 Kotadeniyawa Gampaha
11234 Mellawagedara Gampaha
11242 Kitulwala Gampaha
11244 Banduragoda Gampaha
11250 Divulapitiya Gampaha
11260 Marandagahamula Gampaha
11262 Hunumulla Gampaha
11264 Dunagaha Gampaha
11265 Ihala Madampella Gampaha
11270 Demanhandiya Gampaha
11320 Kandana Gampaha
11324 Polpithimukulana Gampaha
11328 Uswetakeiyawa Gampaha
11350 Ja-Ela Gampaha
11354 Niwandama Gampaha
11358 Makewita Gampaha
11370 Pamunugama Gampaha
11380 Ekala Gampaha
11390 Kotugoda Gampaha
11400 Raddolugama Gampaha
11410 Seeduwa Gampaha
11420 Katunayake(FTZ) Gampaha
11440 Katunayake Air Force Camp Gampaha
11450 Katunayake Gampaha
11500 Negombo Gampaha
11504 Talahena Gampaha
11522 Kimbulapitiya Gampaha
11524 Dagonna Gampaha
11526 Katuwellegama Gampaha
11532 Thimbirigaskatuwa Gampaha
11534 Katana Gampaha
11536 Akaragama Gampaha
11538 Badalgama Gampaha
11540 Kochchikade Gampaha
11550 Minuwangoda Gampaha
11558 Andiambalama Gampaha
11562 Wegowwa Gampaha
11564 Horampella Gampaha
11566 Yatiyana(WP) Gampaha
11568 Hinatiyana Madawala Gampaha
11600 Kelaniya Gampaha
11607 Siyambalape Gampaha
11618 Heiyanthuduwa Gampaha
11630 GonawalaWP Gampaha
11640 Makola Gampaha
11650 Biyagama Gampaha
11670 Malwana Gampaha
11672 Biyagama IPZ Gampaha
11680 Dompe Gampaha
11690 Dekatana Gampaha
11692 Demalagama Gampaha
11700 Delgoda Gampaha
11710 Weliveriya Gampaha
11715 Henegama Gampaha
11720 Buthpitiya Gampaha
11724 Wathurugama Gampaha
11725 Radawana Gampaha
11730 Kirindiwela Gampaha
11734 Hiswella Gampaha
11741 Pepiliyawala Gampaha
11742 Mithirigala Gampaha
11830 Peliyagoda Gampaha
11850 Kadawatha Gampaha
11856 Imbulgoda Gampaha
11858 Weboda Gampaha
11870 Yakkala Gampaha
11875 Kalagedihena Gampaha
11880 Nittambuwa Gampaha
11889 Debahera Gampaha
11890 Pasyala Gampaha
11892 Radawadunna Gampaha
11894 Weweldeniya Gampaha
11896 Danowita Gampaha
82000 Hambantota Hambantota
82002 Bundala Hambantota
82004 Weligatta Hambantota
82005 Bandagiriya Colony Hambantota
82006 Gonnoruwa Hambantota
82008 Pahala Andarawewa Hambantota
82010 Sooriyawewa Town Hambantota
82014 Migahajandur Hambantota
82016 Mahagalwewa Hambantota
82018 Ranmuduwewa Hambantota
82100 Ambalantota Hambantota
82102 Beragama Hambantota
82106 RU/Ridiyagama Hambantota
82108 Lunama Hambantota
82109 Mamadala Hambantota
82110 Barawakumbuka Hambantota
82120 Hungama Hambantota
82125 Ranna Hambantota
82126 Kahandamodara Hambantota
82135 Netolpitiya Hambantota
82200 Tangalla Hambantota
82220 Angunakolapelessa Hambantota
82232 Vitharandeniya Hambantota
82240 Weeraketiya Hambantota
82242 Mulkirigala Hambantota
82246 Wekandawela Hambantota
82248 Hakuruwela Hambantota
82252 Julampitiya Hambantota
82254 Medamulana Hambantota
82270 Middeniya Hambantota
82274 Kariyamaditta Hambantota
82276 Ratmalwala Hambantota
82278 Uswewa Hambantota
82300 Nakulugamuwa Hambantota
82400 Beliatta Hambantota
82401 Goda Koggalla Hambantota
82412 Ihala Beligalla Hambantota
82414 Nihiluwa Hambantota
82416 Modarawana Hambantota
82418 Yatigala Hambantota
82420 Getamanna Hambantota
82450 Walasmulla Hambantota
82454 Pallekanda Hambantota
82456 Horewelagoda Hambantota
82458 Bowalagama Hambantota
82462 Ittademaliya Hambantota
82500 Katuwana Hambantota
82504 Uda Gomadiya Hambantota
82550 Kirama Hambantota
82554 Rammalawarapitiya Hambantota
82586 Gangulandeniya Hambantota
82600 Tissamaharama Hambantota
82602 Gonagamuwa Uduwila Hambantota
82608 Magama Hambantota
82612 Ranakeliya Hambantota
82614 Kirinda Hambantota
82615 Weerawila NewTown Hambantota
82618 Beralihela Hambantota
82619 Ellagala Hambantota
82622 Kawantissapura Hambantota
82632 Weerawila Hambantota
82634 Lunugamwehera Hambantota
82636 Padawkema Hambantota
82638 Udamattala Hambantota
40000 Jaffna Jaffna
71000 Kegalle Kegalle
71009 Deldeniya Kegalle
71014 Hiriwadunna Kegalle
71016 Molagoda Kegalle
71022 Deewala Pallegama Kegalle
71029 Yattogoda Kegalle
71034 Damunupola Kegalle
71035 Watura Kegalle
71037 Debathgama Kegalle
71039 Pothukoladeniya Kegalle
71041 Aruggammana Kegalle
71044 Beligala(Sab) Kegalle
71046 Helamada Kegalle
71050 Dewalegama Kegalle
71055 Imbulgasdeniya Kegalle
71060 Nelundeniya Kegalle
71062 Tuntota Kegalle
71063 Mahapallegama Kegalle
71100 Rambukkana Kegalle
71105 Parape Kegalle
71106 Thotawella Kegalle
71108 Hewadiwela Kegalle
71113 Udagaldeniya Kegalle
71115 Dombemada Kegalle
71116 Yatagama Kegalle
71130 Pattampitiya Kegalle
71200 Undugoda Kegalle
71202 Kabagamuwa Kegalle
71204 Alawatura Kegalle
71208 Bossella Kegalle
71210 Hettimulla Kegalle
71211 Maharangalla Kegalle
71220 Morontota Kegalle
71222 Gantuna Kegalle
71230 Bulathkohupitiya Kegalle
71232 Ampagala Kegalle
71234 Wegalla Kegalle
71236 Udapotha Kegalle
71237 Dedugala Kegalle
71300 Ruwanwella Kegalle
71303 Wahakula Kegalle
71304 Waharaka Kegalle
71312 Galpatha(Sab) Kegalle
71313 Imbulana Kegalle
71315 Lewangama Kegalle
71318 Gonagala Kegalle
71320 Amitirigala Kegalle
71321 Batuwita Kegalle
71325 Malmaduwa Kegalle
71326 Yatapana Kegalle
71350 Galigamuwa Town Kegalle
71352 Hakahinna Kegalle
71360 Pitagaldeniya Kegalle
71363 Atale Kegalle
71370 Kotiyakumbura Kegalle
71372 Kannattota Kegalle
71400 Dehiowita Kegalle
71401 Deloluwa Kegalle
71403 Anhettigama Kegalle
71407 Noori Kegalle
71411 Maliboda Kegalle
71417 Hinguralakanda Kegalle
71418 Boralankada Kegalle
71430 Deraniyagala Kegalle
71432 Miyanawita Kegalle
71500 Mawanella Kegalle
71501 Kondeniya Kegalle
71503 Ambulugala Kegalle
71505 Galatara Kegalle
71507 Makehelwala Kegalle
71508 Alutnuwara Kegalle
71510 Ussapitiya Kegalle
71520 Hingula Kegalle
71521 Udumulla Kegalle
71527 Dewanagala Kegalle
71530 Hemmatagama Kegalle
71533 Kehelpannala Kegalle
71540 Aranayaka Kegalle
71541 Talgaspitiya Kegalle
71546 Ambalakanda Kegalle
71600 Warakapola Kegalle
71601 Dorawaka Kegalle
71602 Niyadurupola Kegalle
71603 Galapitamada Kegalle
71605 Dunumala Kegalle
71607 Algama Kegalle
71610 Tulhiriya Kegalle
71612 Bopitiya (SAB) Kegalle
71619 Tholangamuwa Kegalle
71622 Weragala Kegalle
71700 Yatiyantota Kegalle
71702 Weeoya Kegalle
71704 Malalpola Kegalle
71706 Berannawa Kegalle
71708 Seaforth Colony Kegalle
71712 Welihelatenna Kegalle
71715 Hakbellawaka Kegalle
71716 Migastenna Sabara Kegalle
71720 Kitulgala Kegalle
71722 Mahabage Kegalle
71724 Teligama Kegalle
60000 Kurunegala Kurunegala
60003 Kudagalgamuwa Kurunegala
60004 Minhettiya Kurunegala
60013 Doratiyawa Kurunegala
60016 Indulgodakanda Kurunegala
60024 Demataluwa Kurunegala
60025 Ithanawatta Kurunegala
60027 Boyagane Kurunegala
60028 Kohilagedara Kurunegala
60029 Kosgolla Kurunegala
60034 Hindagolla Kurunegala
60036 Ambakote Kurunegala
60038 Morathiha Kurunegala
60040 Ridigama Kurunegala
60044 Delwite Kurunegala
60045 Iriyagolla Kurunegala
60047 Alawatuwala Kurunegala
60052 Panagamuwa Kurunegala
60053 Pihimbuwa Kurunegala
60054 Kanadeniyawala Kurunegala
60058 Pilessa Kurunegala
60060 Mawathagama Kurunegala
60062 Kahapathwala Kurunegala
60064 Inguruwatta Kurunegala
60066 Meetanwala Kurunegala
60072 Puswelitenna Kurunegala
60074 Anhandiya Kurunegala
60076 Buluwala Kurunegala
60080 Weuda Kurunegala
60094 Uhumiya Kurunegala
60096 Kalugamuwa Kurunegala
60100 Narammala Kurunegala
60106 Karagahagedara Kurunegala
60107 Bogamulla Kurunegala
60108 Lonahettiya Kurunegala
60112 Pahamune Kurunegala
60121 Metiyagane Kurunegala
60122 Muruthenge Kurunegala
60130 Dambadeniya Kurunegala
60135 Ihala Katugampala Kurunegala
60140 Giriulla Kurunegala
60152 Narangoda Kurunegala
60155 Bopitiya Kurunegala
60156 Elibichchiya Kurunegala
60160 Pannala Kurunegala
60162 Labbala Kurunegala
60170 Gonawila Kurunegala
60174 Daraluwa Kurunegala
60176 Sandalankawa Kurunegala
60181 Horambawa Kurunegala
60182 Alahitiyawa Kurunegala
60183 Kekunagolla Kurunegala
60184 Kirimetiyawa Kurunegala
60186 Nakkawatta Kurunegala
60188 Kithalawa Kurunegala
60195 Wewagama Kurunegala
60198 Walakumburumulla Kurunegala
60200 Kuliyapitiya Kurunegala
60202 Yakwila Kurunegala
60204 Wadumunnegedara Kurunegala
60206 Welpalla Kurunegala
60208 Thalahitimulla Kurunegala
60209 Madakumburumulla Kurunegala
60211 Ihala Gomugomuwa Kurunegala
60212 Kirindawa Kurunegala
60214 Anukkane Kurunegala
60218 Munamaldeniya Kurunegala
60221 Magulagama Kurunegala
60226 Nagollagoda Kurunegala
60227 Tharana Udawela Kurunegala
60228 Deegalla Kurunegala
60232 llukhena Kurunegala
60236 Padiwela Kurunegala
60238 lhala Kadigamuwa Kurunegala
60240 Welipennagahamulla Kurunegala
60250 Udubaddawa Kurunegala
60260 Dummalasuriya Kurunegala
60262 Watuwatta Kurunegala
60266 Etungahakotuwa Kurunegala
60280 Alawwa Kurunegala
60284 Wennoruwa Kurunegala
60286 Maharachchimulla Kurunegala
60288 Keppitiwalana Kurunegala
60291 Bujjomuwa Kurunegala
60292 Nawatalwatta Kurunegala
60300 Polgahawela Kurunegala
60304 Metikumbura Kurunegala
60306 Talawattegedara Kurunegala
60308 Aragoda Kurunegala
60312 Panaliya Kurunegala
60314 Yatigaloluwa Kurunegala
60318 Wadakada Kurunegala
60330 Pothuhera Kurunegala
60344 Maspotha Kurunegala
60347 Bamunukotuwa Kurunegala
60348 Panadaragama Kurunegala
60350 Katupota Kurunegala
60354 Moragane Kurunegala
60356 Kosdeniya Kurunegala
60400 Wariyapola Kurunegala
60402 Wellagala Kurunegala
60404 Malagane Kurunegala
60406 Minuwangete Kurunegala
60408 Mirihanagama Kurunegala
60410 Kobeigane Kurunegala
60414 Hengamuwa Kurunegala
60416 Alahengama Kurunegala
60422 Kanattewewa Kurunegala
60424 Bandara Koswatta Kurunegala
60426 Tuttiripitigama Kurunegala
60430 Hettipola Kurunegala
60434 Mandapola Kurunegala
60436 Sunandapura Kurunegala
60437 Boraluwewa Kurunegala
60438 Kuratihena Kurunegala
60439 Pihimbiya Ratmale Kurunegala
60441 Halmillawewa Kurunegala
60450 Bingiriya Kurunegala
60453 Tisogama Kurunegala
60454 Weerapokuna Kurunegala
60456 Wellarawa Kurunegala
60458 Hiruwalpola Kurunegala
60461 Padeniya Kurunegala
60462 Awulegama Kurunegala
60464 Welawa Juncton Kurunegala
60465 Wannigama Kurunegala
60470 Nikaweratiya Kurunegala
60472 Divullegoda Kurunegala
60474 Hulogedara Kurunegala
60476 Thimbiriyawa Kurunegala
60477 Hulugalla Kurunegala
60478 Sirisetagama Kurunegala
60479 Mahagirilla Kurunegala
60482 Nabadewa Kurunegala
60483 Kotawehera Kurunegala
60484 Meewellawa Kurunegala
60485 Digannewa Kurunegala
60486 Hilogama Kurunegala
60490 Wannirasnayakapura Kurunegala
60492 Kadigawa Kurunegala
60495 Monnekulama Kurunegala
60499 Torayaya Kurunegala
60500 lbbagamuwa Kurunegala
60502 Kirindigalla Kurunegala
60506 Kumbukwewa Kurunegala
60508 Kumbukgeta Kurunegala
60512 Maeliya Kurunegala
60514 Makulpotha Kurunegala
60516 Mahamukalanyaya Kurunegala
60518 Periyakadneluwa Kurunegala
60522 Gokaralla Kurunegala
60530 Dodangaslanda Kurunegala
60532 Maduragoda Kurunegala
60540 Melsiripura Kurunegala
60544 Diddeniya Kurunegala
60546 Hiriyala Lenawa Kurunegala
60548 Kimbulwanaoya Kurunegala
60549 Nelliya Kurunegala
60552 Madahapola Kurunegala
60554 Pansiyagama Kurunegala
60558 Panliyadda Kurunegala
60570 Wellawa Kurunegala
60572 Thalwita Kurunegala
60578 Makulwewa Kurunegala
60580 Nikadalupotha Kurunegala
60582 Hunupola Kurunegala
60584 Thambagalla Kurunegala
60590 Nagollagama Kurunegala
60600 Maho Kurunegala
60602 Karambe Kurunegala
60604 Balalla Kurunegala
60606 Ridibendiella Kurunegala
60612 Medivawa Kurunegala
60620 Polpitigama Kurunegala
60622 Ulpotha Pallekele Kurunegala
60624 Thalakolawewa Kurunegala
60630 Konwewa Kurunegala
60640 Moragollagama Kurunegala
60646 Siyambalangamuwa Kurunegala
60650 Ambanpola Kurunegala
60700 Galgamuwa Kurunegala
60704 Palukadawala Kurunegala
60706 Ataragalla Kurunegala
60712 Gallewa Kurunegala
60714 Makulewa Kurunegala
60716 Ehetuwewa Kurunegala
60718 Embogama Kurunegala
60721 Wannikudawewa Kurunegala
60722 Wannilhalagama Kurunegala
60724 Mahananneriya Kurunegala
60731 Mahagalkadawala Kurunegala
60732 Usgala Siyabmalangamuwa Kurunegala
60734 Tambutta Kurunegala
60735 Pahalagiribawa Kurunegala
60736 Saliya Asokapura Kurunegala
60737 Solepura Kurunegala
60738 Solewewa Kurunegala
60739 Warawewa Kurunegala
60750 Meegalawa Kurunegala
60752 Girathalana Kurunegala
60754 Kudakatnoruwa Kurunegala
12000 Kalutara Kalutara
12005 Galpatha Kalutara
12006 Yatawara Junction Kalutara
12007 Koholana Kalutara
12008 Bolossagama Kalutara
12009 Remunagoda Kalutara
12016 Gamagoda Kalutara
12020 Dodangoda Kalutara
12024 Bombuwala Kalutara
12025 Tebuwana Kalutara
12030 Neboda Kalutara
12050 Paiyagala Kalutara
12055 Halkandawila Kalutara
12060 Maggona Kalutara
12070 Beruwala Kalutara
12074 Padagoda Kalutara
12078 Kalawila Kiranthidiya Kalutara
12080 Alutgama Kalutara
12090 Dharga Town Kalutara
12094 Meegama Kalutara
12100 Matugama Kalutara
12104 Yatadolawatta Kalutara
12106 Nawattuduwa Kalutara
12108 Welipenna Kalutara
12112 Walagedara Kalutara
12114 Pannila Kalutara
12116 Ittapana Kalutara
12118 Halwala Kalutara
12122 Paraigama Kalutara
12124 Yagirala Kalutara
12126 Mahakalupahana Kalutara
12127 Utumgama Kalutara
12130 Meegahatenna Kalutara
12134 Walallawita Kalutara
12136 Polgampola Kalutara
12138 Pelawatta Kalutara
12142 Boralugoda Kalutara
12144 Pahalahewessa Kalutara
12148 Danawala Thiniyawala Kalutara
12200 Agalawatta Kalutara
12204 Veyangalla Kalutara
12210 Mahagama Kalutara
12214 Pelanda Kalutara
12216 Molkawa Kalutara
12218 Kelinkanda Kalutara
12222 Kitulgoda Kalutara
12224 Bellana Kalutara
12230 Baduraliya Kalutara
12232 Morapitiya Kalutara
12234 Hedigalla Colony Kalutara
12236 Gurulubadda Kalutara
12300 Bulathsinhala Kalutara
12302 Paragoda Kalutara
12304 Delmella Kalutara
12306 Halwatura Kalutara
12308 Diwalakada Kalutara
12310 Govinna Kalutara
12320 Anguruwatota Kalutara
12322 Uduwara Kalutara
12400 Horana Kalutara
12404 Pokunuwita Kalutara
12410 Gonapola Junction Kalutara
12412 Millaniya Kalutara
12414 Paragastota Kalutara
12416 Dombagoda Kalutara
12418 Kananwila Kalutara
12422 Millewa Kalutara
12424 Miwanapalana Kalutara
12426 Kuda Uduwa Kalutara
12428 Kandanagama Kalutara
12432 Poruwedanda Kalutara
12440 lngiriya Kalutara
12500 Panadura Kalutara
12524 Alubomulla Kalutara
12530 Bandaragama Kalutara
12534 Welmilla Junction Kalutara
12538 Haltota Kalutara
12550 Kehelwatta Kalutara
12560 Wadduwa Kalutara
12564 Morontuduwa Kalutara
12580 Waskaduwa Kalutara
20000 Kandy Kandy
20032 Halloluwa Kandy
20034 Yatihalagala Kandy
20042 lhala Kobbekaduwa Kandy
20044 Sangarajapura Kandy
20048 Kulugammana Kandy
20052 Uduwa Kandy
20060 Hataraliyadda Kandy
20062 Aludeniya Kandy
20068 Dedunupitiya Kandy
20072 Nugawela Kandy
20080 Werellagama Kandy
20084 Pallekotuwa Kandy
20086 Kumburegama Kandy
20092 Harankahawa Kandy
20094 Udahingulwala Kandy
20095 Gallellagama Kandy
20100 Galagedara Kandy
20106 Poholiyadda Kandy
20108 Wettawa Kandy
20109 Minigamuwa Kandy
20112 Pujapitiya Kandy
20118 Pattiya Watta Kandy
20120 Medawala Harispattuwa Kandy
20126 Dolapihilla Kandy
20128 Rambukwella Kandy
20132 Batugoda Kandy
20134 Watagoda Harispattuwa Kandy
20136 Ambatenna Kandy
20140 Alawatugoda Kandy
20142 Wilanagama Kandy
20150 Ankumbura Kandy
20152 Galhinna Kandy
20154 Batagolladeniya Kandy
20160 Ampitiya Kandy
20164 Uduwela Kandy
20166 Tennekumbura Kandy
20168 Kundasale Kandy
20170 Menikhinna Kandy
20172 Lunuketiya Maditta Kandy
20176 Naranpanawa Kandy
20180 Rajawella Kandy
20184 Gomagoda Kandy
20186 Kengalla Kandy
20189 Gurudeniya Kandy
20194 Nattarampotha Kandy
20196 Pilawala Kandy
20198 Ketawala Leula Kandy
20200 Talatuoya Kandy
20202 Etulgama Kandy
20204 Nugaliyadda Kandy
20206 Kapuliyadde Kandy
20210 Marassana Kandy
20212 Kolabissa Kandy
20214 Godamunna Kandy
20216 Mahamedagama Kandy
20218 Bawlana Kandy
20232 Murutalawa Kandy
20234 Yahalatenna Kandy
20250 Polgolla Kandy
20260 Madawala Bazaar Kandy
20270 Gunnepana Kandy
20300 Kadugannawa Kandy
20306 Ketakumbura Kandy
20308 Balana Kandy
20400 Peradeniya Kandy
20404 Uda Peradeniya Kandy
20409 Megoda Kalugamuwa Kandy
20414 Hindagala Kandy
20418 Nillambe Kandy
20420 Galaha Kandy
20430 Deltota Kandy
20438 Handawalapitiya Kandy
20440 Hewaheta Kandy
20442 Kiribathkumbura Kandy
20450 Pilimatalawa Kandy
20454 Wattappola Kandy
20465 Danture Kandy
20470 Menikdiwela Kandy
20480 Handessa Kandy
20482 Leemagahakotuwa Kandy
20500 Gampola Kandy
20506 Udahentenna Kandy
20510 Dolosbage Kandy
20511 Pattitalawa Kandy
20512 Meetalawa Kandy
20524 Hondiyadeniya Kandy
20526 Muruthagahamulla Kandy
20532 Doluwa Kandy
20544 Panwilatenna Kandy
20546 Pupuressa Kandy
20562 Ulapane Kandy
20564 Mawatura Kandy
20574 Atabage Kandy
20578 Paradeka Kandy
20580 Pussellawa Kandy
20610 Weligalla Kandy
20620 Gelioya Kandy
20640 Velamboda Kandy
20644 Bambaragahaela Kandy
20650 Nawalapitiya Kandy
20654 Pasbage Kandy
20656 Gonawalapatana Kandy
20658 Dekinda Kandy
20662 Mapakanda Kandy
20664 Galaboda Kandy
20666 Weligampola Kandy
20676 Rambukpitiya Kandy
20702 Mailapitiya Kandy
20708 Unuwinna Kandy
20710 Hanguranketha Kandy
20712 Gonagantenna Kandy
20714 Marymount Colony Kandy
20722 Udawatta Kandy
20724 lllagolla Kandy
20730 Rikillagaskada Kandy
20732 Ekiriya Kandy
20734 Pallebowala Kandy
20738 Karandagolla Kandy
20742 Elamulla Kandy
20744 Mandaram Nuwara Kandy
20748 Maturata Kandy
20800 Katugastota Kandy
20802 Udatalawinna Kandy
20810 Wattegama Kandy
20816 Doragamuwa Kandy
20818 Rathukohodigala Kandy
20822 Jambugahapitiya Kandy
20824 Dunuwila Kandy
20828 Makkanigama Kandy
20830 Panvila Kandy
20838 Tawalantenna Kandy
20840 Madulkele Kandy
20850 Akurana Kandy
20900 Teldeniya Kandy
20902 Kumbukkandura Kandy
20904 Senarathwela Kandy
20906 Putuhapuwa Kandy
20908 Werapitya Kandy
20914 Wendaruwa Kandy
20916 Udispattuwa Kandy
20921 Makuldeniya Kandy
20922 Rangala Kandy
20923 Mimure Kandy
20924 Kahataliyadda Kandy
20926 Kalugala Kandy
20928 Kobonila Kandy
20932 Bopana Kandy
20934 Uduwahinna Kandy
20938 Madugalla Kandy
20940 Medamahanuwara Kandy
20945 Mahadoraliyadda Kandy
20948 Hunnasgiriya Kandy
20950 Ududumbara Kandy
20960 Hasalaka Kandy
20965 Ulpothagama Kandy
20966 Batumulla Kandy
20967 Barawardhana Oya Kandy
20971 Kolongoda Kandy
20982 Weragantota Kandy
20983 Minipe Kandy
20984 Handaganawa Kandy
20986 Ambagahapelessa Kandy
20990 Rantembe Kandy
41000 Mannar Mannar
81000 Matara Matara
81017 Naimana Matara
81020 Kekanadurra Matara
81030 Ratmale Matara
81032 Aparekka Matara
81034 Yatiyana Matara
81038 Diyagaha Matara
81050 Palatuwa Matara
81051 Sultanagoda Matara
81060 Telijjawila Matara
81064 Ransegoda Matara
81070 Makandura Matara
81071 Mulatiyana Junction Matara
81072 Gomilamawarala Matara
81074 Rotumba Matara
81082 Karagoda Uyangoda Matara
81092 Nadugala Matara
81100 Kamburupitiya Matara
81106 Karaputugala Matara
81108 Horapawita Matara
81160 Devinuwara (Dondra) Matara
81170 Gandara Matara
81180 Kottegoda Matara
81200 Dikwella Matara
81220 Walasgala Matara
81230 Urugamuwa Matara
81280 Thihagoda Matara
81290 Puhulwella Matara
81294 Walakanda Matara
81300 Hakmana Matara
81302 Narawelpita Matara
81312 Miella Matara
81314 Denagama Matara
81316 Radawela Matara
81318 Karatota Matara
81320 Deiyandara Matara
81322 Parapamulla Matara
81326 Handugala Matara
81400 Akuressa Matara
81402 Athuraliya Matara
81404 Wilpita Matara
81408 Godapitiya Matara
81412 Bopagoda Matara
81414 Urumutta Matara
81416 Maramba Matara
81422 Diyalape Matara
81424 Maliduwa Matara
81450 Pitabeddara Matara
81452 Deegala Lenama Matara
81454 Derangala Matara
81456 Kiriwelkele Matara
81462 Siyambalagoda Matara
81470 Morawaka Matara
81472 Pahala Millawa Matara
81474 Paragala Matara
81475 Alapaladeniya Matara
81477 Dellawa Matara
81478 Kalubowitiyana Matara
81479 Waralla Matara
81480 Kotapola Matara
81500 Deniyaya Matara
81508 Viharahena Matara
81514 Kiriweldola Matara
81522 Kolawenigama Matara
81524 Mediripitiya Matara
81526 Lankagama Matara
81532 Moragala Kirillapone Matara
81538 Pothdeniya Matara
81541 Beralapanathara Matara
81600 Urubokka Matara
81612 Dampahala Matara
81614 Bengamuwa Matara
81615 Pasgoda Matara
81700 Weligama Matara
81722 Penetiyana Matara
81730 Denipitiya Matara
81740 Mirissa Matara
81750 Kamburugamuwa Matara
70250 Sewanagala Moneragala
70252 Kiriibbanwewa Moneragala
70254 Ekamutugama Moneragala
70256 Mahagama Colony Moneragala
91000 Monaragala Moneragala
91002 Pangura Moneragala
91003 Nakkala Moneragala
91004 Hulandawa Moneragala
91005 Wedikumbura Moneragala
91006 Marawa Moneragala
91007 Obbegoda Moneragala
91008 Galabedda Moneragala
91010 Dombagahawela Moneragala
91020 Ethimalewewa Moneragala
91022 Wilaoya Moneragala
91024 Kotiyagala Moneragala
91030 Siyambalanduwa Moneragala
91032 Kandaudapanguwa Moneragala
91038 Buddama Moneragala
91040 Inginiyagala Moneragala
91042 Nelliyadda Moneragala
91050 Dambagalla Moneragala
91052 Mariarawa Moneragala
91054 Uva Gangodagama Moneragala
91056 Ruwalwela Moneragala
91058 Baduluwela Moneragala
91060 Okkampitiya Moneragala
91070 Badalkumbura Moneragala
91098 Kumbukkana Moneragala
91100 Buttala Moneragala
91108 Moretuwegama Moneragala
91112 Uva Pelwatta Moneragala
91198 Warunagama Moneragala
91200 Wellawaya Moneragala
91202 Siyambalagune Moneragala
91204 Randeniya Moneragala
91206 Weherayaya Handapanagala Moneragala
91250 Ettiliwewa Moneragala
91295 Balaharuwa Moneragala
91298 Uva Kudaoya Moneragala
91300 Tanamalwila Moneragala
91302 Angunakolawewa Moneragala
91306 Suriara Moneragala
91308 Hambegamuwa Moneragala
91312 Kotawehera Mankada Moneragala
91400 Kataragama Moneragala
91405 Sella Kataragama Moneragala
91500 Bibile Moneragala
91502 Ekiriyankumbura Moneragala
91505 Pitakumbura Moneragala
91508 Nilgala Moneragala
91512 Kotagama Moneragala
91514 Diyakobala Moneragala
91516 Ayiwela Moneragala
91519 Nannapurawa Moneragala
91550 Medagana Moneragala
91552 Kandawinna Moneragala
91554 Bakinigahawela Moneragala
42000 Mullativu Mullaitivu
21000 Matale Matale
21004 Alwatta Matale
21006 Udatenna Matale
21008 Leliambe Matale
21009 Wehigala Matale
21012 Elkaduwa Matale
21014 Karagahinna Matale
21016 Katudeniya Matale
21020 Ovilikanda Matale
21032 Dankanda Matale
21042 Kiwula Matale
21044 Muwandeniya Matale
21046 Dunkolawatta Matale
21048 Walawela Matale
21051 Udasgiriya Matale
21054 Dullewa Matale
21055 Melipitiya Matale
21056 Yatawatta Matale
21058 Selagama Matale
21062 Metihakka Matale
21064 Imbulgolla Matale
21066 Kaikawala Matale
21068 Gammaduwa Matale
21070 Palapathwela Matale
21072 Kavudupelella Matale
21074 Madawala Ulpotha Matale
21076 Opalgala Matale
21082 Nalanda Matale
21090 Naula Matale
21094 Lenadora Matale
21100 Dambulla Matale
21106 Kandalama Matale
21108 Erawula Junction Matale
21112 Kalundawa Matale
21114 Wewalawewa Matale
21116 Talakiriyagama Matale
21120 Sigiriya Matale
21122 Kibissa Matale
21124 Inamaluwa Matale
21140 Mahawela Matale
21142 Akuramboda Matale
21144 Mananwatta Matale
21152 Pallepola Matale
21154 Millawana Matale
21156 Madipola Matale
21160 Wahacotte Matale
21200 Galewela Matale
21206 Dewahuwa Matale
21212 Bambaragaswewa Matale
21214 Beligamuwa Matale
21300 Ukuwela Matale
21400 Rattota Matale
21402 Etanawala Matale
21404 Gangala Puwakpitiya Matale
21406 lllukkumbura Matale
21408 Welangahawatte Matale
21500 Kongahawela Matale
21502 Pubbiliya Matale
21504 Ambana Matale
21506 Talagoda Junction Matale
21512 Ataragallewa Matale
21514 Hattota Amuna Matale
21520 Laggala Pallegama Matale
21524 Ranamuregama Matale
21530 Wilgamuwa Matale
21532 Perakanatta Matale
21534 Nugagolla Matale
21536 Handungamuwa Matale
21538 Dunuwilapitiya Matale
21552 Devagiriya Matale
21554 Maraka Matale
20560 Kotmale Nuwara Eliya
20566 Maswela Nuwara Eliya
20567 Doragala Nuwara Eliya
20568 Nayapana Janapadaya Nuwara Eliya
20588 Katukitula Nuwara Eliya
20590 Ramboda Nuwara Eliya
20592 Labukele Nuwara Eliya
20660 Ketaboola Nuwara Eliya
20668 Hapugastalawa Nuwara Eliya
20669 Harangalagama Nuwara Eliya
20670 Nawathispane Nuwara Eliya
20678 Ambagamuwa Udabulathgama Nuwara Eliya
20680 Ginigathena Nuwara Eliya
20682 Pitawala Nuwara Eliya
20684 Dagampitiya Nuwara Eliya
20686 Ambatalawa Nuwara Eliya
20688 Kelanigama Nuwara Eliya
20750 Padiyapelella Nuwara Eliya
20752 Munwatta Nuwara Eliya
22000 Hatton Nuwara Eliya
22002 Dunukedeniya Nuwara Eliya
22008 Rozella Nuwara Eliya
22010 Watawala Nuwara Eliya
22012 Patana Nuwara Eliya
22018 Wijebahukanda Nuwara Eliya
22021 Maldeniya Nuwara Eliya
22024 Hedunuwewa Nuwara Eliya
22032 Widulipura Nuwara Eliya
22034 Laxapana Nuwara Eliya
22036 Morahenagama Nuwara Eliya
22040 Kottellena Nuwara Eliya
22044 Hangarapitiya Nuwara Eliya
22046 Hitigegama Nuwara Eliya
22050 Dikoya Nuwara Eliya
22058 Norwood Nuwara Eliya
22060 Bogawantalawa Nuwara Eliya
22070 Maskeliya Nuwara Eliya
22075 Nissanka Uyana Nuwara Eliya
22080 Kotagala Nuwara Eliya
22090 Lindula Nuwara Eliya
22094 Agarapathana Nuwara Eliya
22095 Bopattalawa Nuwara Eliya
22096 Dayagama Bazaar Nuwara Eliya
22100 Talawakele Nuwara Eliya
22110 Watagoda Nuwara Eliya
22120 Pundaluoya Nuwara Eliya
22150 Nanuoya Nuwara Eliya
22200 Nuwara Eliya Nuwara Eliya
22202 Santhipura Nuwara Eliya
22208 Haggala Nuwara Eliya
22212 Ruwaneliya Nuwara Eliya
22214 Mipilimana Nuwara Eliya
22216 Ambewela Nuwara Eliya
22220 Kandapola Nuwara Eliya
22226 Gonakele Nuwara Eliya
22240 Halgranoya Nuwara Eliya
22245 Rupaha Nuwara Eliya
22246 Kumbukwela Nuwara Eliya
22250 Udapussallawa Nuwara Eliya
22252 Kurupanawela Nuwara Eliya
22254 Mipanawa Nuwara Eliya
22256 Madulla Nuwara Eliya
22262 Harasbedda Nuwara Eliya
22270 Walapane Nuwara Eliya
22272 Kumbalgamuwa Nuwara Eliya
22274 Keerthi Bandarapura Nuwara Eliya
22280 Nildandahinna Nuwara Eliya
22282 Kalaganwatta Nuwara Eliya
22285 Udamadura Nuwara Eliya
22287 Teripeha Nuwara Eliya
51000 Polonnaruwa Polonnaruwa
51002 Kalingaela Polonnaruwa
51004 Onegama Polonnaruwa
51006 Lakshauyana Polonnaruwa
51008 Unagalavehera Polonnaruwa
51014 Alutwewa Polonnaruwa
51016 Parakramasamudraya Polonnaruwa
51024 Jayanthipura Polonnaruwa
51026 Giritale Polonnaruwa
51031 Dimbulagala Polonnaruwa
51032 Kashyapapura Polonnaruwa
51033 Pelatiyawa Polonnaruwa
51034 Ellewewa Polonnaruwa
51037 Kalukele Badanagala Polonnaruwa
51039 Nuwaragala Polonnaruwa
51042 Wijayabapura Polonnaruwa
51044 Talpotha Polonnaruwa
51046 Palugasdamana Polonnaruwa
51049 Tambala Polonnaruwa
51050 Pulastigama Polonnaruwa
51052 Sungavila Polonnaruwa
51062 Sevanapitiya Polonnaruwa
51064 Mutugala Polonnaruwa
51066 Nawasenapura Polonnaruwa
51070 Welikanda Polonnaruwa
51072 Aselapura Polonnaruwa
51076 Mahawela Sinhapura Polonnaruwa
51089 Tamankaduwa Polonnaruwa
51090 Mampitiya Polonnaruwa
51092 Dalukana Polonnaruwa
51094 Dewagala Polonnaruwa
51096 Nelumwewa Polonnaruwa
51098 Hansayapalama Polonnaruwa
51100 Aralaganwila Polonnaruwa
51102 Pimburattewa Polonnaruwa
51104 Divuldamana Polonnaruwa
51106 Damminna Polonnaruwa
51108 Maduruoya Polonnaruwa
51225 Diyabeduma Polonnaruwa
51235 Attanakadawala Polonnaruwa
51244 Kottapitiya Polonnaruwa
51246 Jayasiripura Polonnaruwa
51250 Bakamuna Polonnaruwa
51256 Orubendi Siyambalawa Polonnaruwa
51258 Elahera Polonnaruwa
51375 Galoya Junction Polonnaruwa
51378 Sinhagama Polonnaruwa
51400 Hingurakgoda Polonnaruwa
51408 Hingurakdamana Polonnaruwa
51410 Minneriya Polonnaruwa
51412 Kumaragama Polonnaruwa
51414 Kawudulla Polonnaruwa
51416 Galamuna Polonnaruwa
51422 Yodaela Polonnaruwa
51424 Yudaganawa Polonnaruwa
51428 Divulankadawala Polonnaruwa
51500 Medirigiriya Polonnaruwa
51504 Diyasenpura Polonnaruwa
51506 Mahatalakolawewa Polonnaruwa
51508 Meegaswewa Polonnaruwa
51514 Kawuduluwewa Stagell Polonnaruwa
51518 Maha Ambagaswewa Polonnaruwa
61000 Chilaw Puttalam
61004 Udappuwa Puttalam
61006 Wijeyakatupotha Puttalam
61008 Wilpotha Puttalam
61012 Adippala Puttalam
61014 Mugunuwatawana Puttalam
61018 Ilippadeniya Puttalam
61022 Karawitagara Puttalam
61024 Ambakandawila Puttalam
61032 Kumarakattuwa Puttalam
61040 Pallama Puttalam
61042 Serukele Puttalam
61110 Waikkal Puttalam
61120 Nainamadama Puttalam
61130 Dankotuwa Puttalam
61136 Bujjampola Puttalam
61138 Lihiriyagama Puttalam
61144 Yogiyana Puttalam
61150 Lunuwila Puttalam
61154 Ihala Kottaramulla Puttalam
61158 Koswatta Puttalam
61162 Pothuwatawana Puttalam
61170 Wennappuwa Puttalam
61180 Katuneriya Puttalam
61190 Nattandiya Puttalam
61192 Dunkannawa Puttalam
61195 Muttibendiwila Puttalam
61198 Watugahamulla Puttalam
61210 Marawila Puttalam
61220 Mahawewa Puttalam
61224 Toduwawa Puttalam
61226 Kudawewa Puttalam
61230 Madampe Puttalam
61233 Galmuruwa Puttalam
61234 Panirendawa Puttalam
61236 Kakkapalliya Puttalam
61238 Bangadeniya Puttalam
61242 Rajakadaluwa Puttalam
61244 Nalladarankattuwa Puttalam
61246 Battuluoya Puttalam
61250 Mundel Puttalam
61252 Kottantivu Puttalam
61262 Baranankattuwa Puttalam
61264 Angunawila Puttalam
61266 Mangalaeliya Puttalam
61270 Madurankuliya Puttalam
61272 Mahakumbukkadawala Puttalam
61274 Mukkutoduwawa Puttalam
61280 Palaviya Puttalam
61300 Puttalam Puttalam
61302 Ismailpuram Puttalam
61306 Vanathawilluwa Puttalam
61307 Karativponparappi Puttalam
61308 Eluwankulama Puttalam
61312 Sirambiadiya Puttalam
61314 Karuwalagaswewa Puttalam
61316 Ihala Puliyankulama Puttalam
61322 Tabbowa Puttalam
61324 Saliyawewa Junction Puttalam
61326 Puttalam Cement Factory Puttalam
61328 Attawilluwa Puttalam
61341 Mampuri Puttalam
61342 Norachcholai Puttalam
61343 Ettale Puttalam
61344 Talawila Church Puttalam
61354 Palliwasalturai Puttalam
61356 Kurinjanpitiya Puttalam
61358 Kandakuliya Puttalam
61360 Kalpitiya Puttalam
61362 Kirimundalama Puttalam
61500 Anamaduwa Puttalam
61502 Uridyawa Puttalam
61504 Siyambalagashene Puttalam
61506 Mudalakkuliya Puttalam
61508 Andigama Puttalam
61512 Mahauswewa Puttalam
61514 Inginimitiya Puttalam
61516 Kuruketiyawa Puttalam
61520 Nawagattegama Puttalam
61532 Kottukachchiya Puttalam
61534 Kalladiya Puttalam
70000 Ratnapura Ratnapura
70001 Malwala Junction Ratnapura
70002 Gillimale Ratnapura
70004 Sri Palabaddala Ratnapura
70005 Kudawa Ratnapura
70012 Hidellana Ratnapura
70016 Kahangama Ratnapura
70017 Dodampe Ratnapura
70018 Karangoda Ratnapura
70019 Dambuluwana Ratnapura
70021 Medagalatur Ratnapura
70024 Ayagama Ratnapura
70026 Gawaragiriya Ratnapura
70032 Elapatha Ratnapura
70034 Udaniriella Ratnapura
70036 Ratna Hangamuwa Ratnapura
70038 Niralagama Ratnapura
70041 Marapana Ratnapura
70042 Dela Ratnapura
70044 Udakarawita Ratnapura
70045 Pebotuwa Ratnapura
70046 Delwala Ratnapura
70056 Lellopitiya Ratnapura
70062 Gallella Ratnapura
70066 Wewelwatta Ratnapura
70070 Pelmadulla Ratnapura
70080 Opanayaka Ratnapura
70082 Akarella Ratnapura
70100 Balangoda Ratnapura
70101 Talakolahinna Ratnapura
70104 Weligepola Ratnapura
70105 Hatangala Ratnapura
70106 Handagiriya Ratnapura
70108 Hatarabage Ratnapura
70112 Mahawalatenna Ratnapura
70114 Wikiliya Ratnapura
70116 Rajawaka Ratnapura
70117 Mulgama Ratnapura
70118 Tanjantenna Ratnapura
70122 Kaltota Ratnapura
70124 Welipathayaya Ratnapura
70127 Meddekanda Ratnapura
70129 Morahela Ratnapura
70130 Pinnawala Ratnapura
70131 Bolthumbe Ratnapura
70133 Pambagolla Ratnapura
70134 lmbulpe Ratnapura
70135 Rassagala Ratnapura
70136 Gurubewilagama Ratnapura
70138 Waleboda Ratnapura
70140 Belihuloya Ratnapura
70142 Samanalawewa Ratnapura
70144 Ihalagama Ratnapura
70145 Halpe Ratnapura
70150 Kahawatta Ratnapura
70152 Panapitiya Ratnapura
70154 Udaha Hawupe Ratnapura
70156 Gabbela Ratnapura
70158 Madalagama Ratnapura
70160 Godakawela Ratnapura
70162 Ranwala Ratnapura
70164 Hapugastenna Ratnapura
70165 NawinnaPinnakanda Ratnapura
70170 Pallebedda Ratnapura
70171 Halwinna Ratnapura
70180 Kolambageara Ratnapura
70190 Udawalawe Ratnapura
70195 Gangeyaya Ratnapura
70200 Embilipitiya Ratnapura
70205 Tunkama Ratnapura
70212 Mulendiyawala Ratnapura
70215 Omalpe Ratnapura
70218 Panamura Ratnapura
70230 Padalangala Ratnapura
70294 Atakalanpanna Ratnapura
70296 Hiramadagama Ratnapura
70298 Makandura Sabara Ratnapura
70300 Rakwana Ratnapura
70332 Demuwatha Ratnapura
70338 Pothupitiya Ratnapura
70342 Ittakanda Ratnapura
70344 Bomluwageaina Ratnapura
70345 Ullinduwawa Ratnapura
70346 Bulutota Ratnapura
70348 Vijeriya Ratnapura
70350 Kolonna Ratnapura
70352 Kella Junction Ratnapura
70400 Nivitigala Ratnapura
70403 Kolombugama Ratnapura
70404 Doloswalakanda Ratnapura
70408 Watapotha Ratnapura
70450 Kalawana Ratnapura
70455 Daugala Ratnapura
70456 Waturawa Ratnapura
70459 Veddagala Ratnapura
70461 Panapola Ratnapura
70469 Nawalakanda Ratnapura
70472 Pimbura Ratnapura
70480 Kiriella Ratnapura
70482 Matuwagalagama Ratnapura
70488 Karandana Ratnapura
70492 Ellagawa Ratnapura
70494 Minipura Dumbara Ratnapura
70495 Dumbara Manana Ratnapura
70500 Kuruwita Ratnapura
70502 Sudagala Ratnapura
70504 Batatota Ratnapura
70506 Eratna Ratnapura
70512 Teppanawa Ratnapura
70550 Parakaduwa Ratnapura
70552 Ellaulla Ratnapura
70556 Godagampola Ratnapura
70600 Eheliyagoda Ratnapura
70602 Erepola Ratnapura
70604 Mitipola Ratnapura
70606 Ellawala Ratnapura
70612 Panawala Ratnapura
70620 Getahetta Ratnapura
31000 Trincomalee Trincomalee
31006 Sampaltivu Trincomalee
31010 Nilaveli Trincomalee
31012 Kumburupiddy Trincomalee
31014 Kuchchaveli Trincomalee
31016 Tiriyayi Trincomalee
31026 Gomarankadawala Trincomalee
31028 Buckmigama Trincomalee
31032 Kanniya Trincomalee
31034 Pankulam Trincomalee
31036 Mahadivulwewa Trincomalee
31038 Rottawewa Trincomalee
31046 Tampalakamam Trincomalee
31050 Chinabay Trincomalee
31053 Vellamanal Trincomalee
31100 Kinniya Trincomalee
31106 Maharugiramam Trincomalee
31112 Kurinchakemy Trincomalee
31200 Mutur Trincomalee
31212 Kaddaiparichchan Trincomalee
31216 Sampur Trincomalee
31220 Kiliveddy Trincomalee
31222 Somapura Trincomalee
31224 Mallikativu Trincomalee
31226 Dehiwatte Trincomalee
31228 Neelapola Trincomalee
31232 Serunuwara Trincomalee
31234 Lankapatuna Trincomalee
31236 Echchilampattai Trincomalee
31238 Mawadichenai Trincomalee
31250 Toppur Trincomalee
31260 Seruwila Trincomalee
31300 Kantalai Trincomalee
31304 Agbopura Trincomalee
31306 Kantalai Sugar Factory Trincomalee
31308 Wanela Trincomalee
31312 Mullipothana Trincomalee
31314 Sirajnagar Trincomalee
31318 Galmetiyawa Trincomalee
43000 Vavuniya Vavuniya